En ung kommun i Närke med gamla anor

Lekeberg är en gammal bergslagsbygd där järnmalmen spelade en viktig roll. Det är historia nu men bergshanteringen har lämnat sina spår i form av hyttruiner, gruvschakt, grottor och naturreservat. Precis som klosterlivet på medeltiden finns bevarat i ruinerna vid Riseberga.

I dag är Lekeberg en levande landsbygd. Drygt hälften av befolkningen bor utanför tätorterna och många driver lantbruk med olika inriktningar. Förenings- och kulturlivet är också mycket aktivt.

Vår största tillgång – utöver människorna som bor här - är den fantastiska naturen som ger möjlighet till ett rikt friluftsliv. Badsjöar och vandringsleder är naturliga inslag i miljön.

Lekeberg är en liten kommun som växer starkt befolkningsmässigt. Det ger goda utvecklingsmöjligheter för företagande, boende och service.

Lekeberg är väl värt ett besök. Ett besök som kan erbjuda en resa i Sveriges historia men också tillfredsställa dagens behov av upplevelser.

Väl mött i Lekeberg!

Henrik Hult
Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

7 096

Yta

484,18 km²

Centralort

Fjugesta

Län

Örebro

Mer information

Internet

www.lekeberg.se

www.lekeberg.se/turism

Tidningar

Nerikes Allehand
www.na.se

Läns-Poste
www.lansposten.se

Turistbyrå

Lekebergs turistinformation
Bangatan 7, Fjugesta
Kontaktperson Jette Bergström 0585-813 06 eller vxl 0585-811 00
www.lekeberg.se/turism

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

0585

Staden

Om

En ung kommun i Närke med gamla anor

Lekeberg är en gammal bergslagsbygd där järnmalmen spelade en viktig roll. Det är historia nu men bergshanteringen har lämnat sina spår i form av hyttruiner, gruvschakt, grottor och naturreservat. Precis som klosterlivet på medeltiden finns bevarat i ruinerna vid Riseberga.

I dag är Lekeberg en levande landsbygd. Drygt hälften av befolkningen bor utanför tätorterna och många driver lantbruk med olika inriktningar. Förenings- och kulturlivet är också mycket aktivt.

Vår största tillgång – utöver människorna som bor här - är den fantastiska naturen som ger möjlighet till ett rikt friluftsliv. Badsjöar och vandringsleder är naturliga inslag i miljön.

Lekeberg är en liten kommun som växer starkt befolkningsmässigt. Det ger goda utvecklingsmöjligheter för företagande, boende och service.

Lekeberg är väl värt ett besök. Ett besök som kan erbjuda en resa i Sveriges historia men också tillfredsställa dagens behov av upplevelser.

Väl mött i Lekeberg!

Henrik Hult
Kommunstyrelsens ordförande

Se & göra

Bad

Badplatser

Ta ett härligt dopp vid en av våra fina badplatser:

Sannabadet
Brogalandet, Multen
Sixtorp, Multen
Trumön, naturistbad Multen
Lillsjön
Lanna badgruva
Leken

Fiske

Fiskevatten

Testa fiskelyckan i våra härliga fiskevatten:

Stora och Lilla Hemsjön
Lillsjön
Teen, Toften, Testen
Svartån från Teen till Kälkesta
Multen
Velandasjön och Logsjön
Villingsberg och Karlsdal
Villingsberg, Karlsdal och Ånnaboda ”ädelvatten”
Björneborg, Karlsdal, Villingsberg och Ramshyttan ”naturvatten”

Museum

Leksaksnostalgirum i Fjugesta

Strax väster om Fjugesta i hjärtat av Närke (30 km söder om Örebro) ligger Leksaksnostalgirum fyllt med över 1000-talet leksaker från 50- och 60 talet. Här visar Jan Myrtorp utvalda delar av sin stora leksakssamling. Tonvikten ligger på bilar, tåg och flygplan tillverkade av litograferad plåt (tunnplåt) men här finns också leksaker av plast samt en avdelning med träleksaker. Vidare kan man se tyghundar, spel o pussel, dockskåp, trampbilar och mycket mera. Leksaker av alla de slag: små och stora. Billiga och dyrbara. Nya och nötta. Enkla och komplicerade. Se leksaker från olika länder men främst från Tyskland, England, Japan, Frankrike och Kina.
Besök Leksaksnostalgirum och upplev lite 50- och 60- tals nostalgi. Dröm er tillbaka till den tid då ni var barn och alla tyckte allt var bra, trots att ingen märkte det då.

Vägbeskrivning: Från Fjugesta centrum: Åk mot väster förbi Sannabadet och tag höger ut på väg 204 mot Örebro. Efter ca 100 meter, sväng till vänster in på den lilla vägen mot Västanby och Västanbytorp. Efter ca 300 meter ta av mot första huset på vänster sida och parkera.
Från Örebro: Åk väg 204 mot Fjugesta. Kör förbi norra infarten (vid avtagsvägen mot Brohyttan) och även nästa infart mot Fjugesta (Berga industriområde och Kälkesta). Strax innan södra infarten mot Fjugesta tar Du av till höger mot Västanby och följer beskrivningen enligt ovan.
0585-120 01, 070-378 66 14

Natur

Naturreservat

Klunkhytte skans
Klunkhytte skans är en skogbevuxen bergsrygg i Kilsbergen. I området finns ett bergskrön med en fornborg från järnåldern. I området finns också ett flertal bergsbranter med mellanliggande branta, blockrika sluttningar. Branterna vetter i huvudsak mot sydväst och har därigenom ett varmt bioklimat. Området är i sin helhet beläget över högsta kustlinjen. De delar av området som inte utgörs av kalt berg är till största delen bevuxna med gammal grandominerad barrskog. Inslag av flera lövträdsarter förekommer dessutom i anslutning till bergsbranter och rasmarker.
Hitta till reservatet:
Från E18 mellan Örebro och Karlskoga tar du av mot Klunkhyttan. Parkeringen ligger strax norr om E 18. Reservatet ligger ca 1 km norr om E 18 och passeras av Bergslagsleden.

Ugglehöjden
Barrskogsområde Naturreservatet är ett litet, men omväxlande barrskogsområde som i liten utsträckning är påverkat av skogsbruksåtgärder. Bevarandet av denna typ av opåverkade skogsområden medverkar till att trygga den biologiska mångfalden i skogslandskapet.
Hitta till reservatet:
Från väg E18 mellan Örebro och Karlskoga tar du av söderut vid Villingsberg mot Storsjön. När du når Stora Svinsjön går du antingen leden från Svinsjöstugan, ca 2 km, eller åker mot Lilla Svinsjön varifrån du efter 400 meters promenad når reservatet

Tjugestaåsen
På en drumlin, mitt i länets stora drumlinområde ligger Tjugestaåsen. I reservatet finns mäktiga åldrade ekar, ca 200 år gamla, som har ett rikt växt och djurliv.
Gammalt eklandskap Eklandskapet vid Hackvad, där Tjugestaåsen ligger, har bevarats sedan värmetiden för nästan 8 000 år sedan. Då fanns stora utbredda ekskogar och idag finns endast små rester kvar av dessa. Här finns även en del fornlämningar. På Tjugestaåsens krön finns lämningar efter ett par, delvis stensatta gropar, som troligen använts som förvaringsplats för potatis och rovor. På åsens norra del finns lämningar efter en torpgrund.
Topografin i reservatet får sin karaktär av en drumlin, en långsträckt moränhöjd som ingår i det böljande landskapet. Drumlinerna formades under istiden och bildades vid inlandsisens avsmältning i lä bakom bergsklackar.
Hitta till reservatet:
Reservatet ligger 1 km nordväst Hackvad kyrka.

Håvesta ekhage
Håvesta ekhage ligger i det riksintressanta drumlinlandskapet kring Hackvad. Här växer vidkronade hagmarksekar, som har ett rikt växt- och djurliv. I området finns även ett gravfält från järnåldern och medeltida fossila åkrar.
Området har en lång historia av mänskligt nyttjande. Flera fynd av stenyxor visar att människan funnits i området sedan bondestenåldern (cirka 4200-1800 f.Kr.). På krönet av drumlinen, i den nordvästra delen av reservatområdet, finns ett gravfält som består av 13 långa, runda stensättningar. Söder om gravfältet finns en högliknande stensättning. Både gravfältet och den högliknande graven kan dateras till järnåldern. Centralt i naturreservatet ligger två fossila åkrar med tydlig indelning i åkertegar, som kan ha brukats redan under medeltiden. Längs den västra kanten löper en hålväg i nord-sydlig riktning. Vägsträckningen genom området har sannolikt ett samband med gravfältet, men nuvarande hålväg är troligen betydligt yngre.
Hitta till reservatet:
Reservatet ligger 2 km nord nordväst Hackvad kyrka och nås från Fjugesta i norr eller Viby i söder. Från Örebro, Hallsberg och Kumla når du reservatet lättast genom att åka E20 och ta av väg 534 mot Fjugesta.

Ekåsen
Vid Ekåsen finns länets näst grövsta ek, Domarbackseken, som är sju meter i omkrets och ca 500 år gammal. Många av de övriga ekarna är också mycket gamla.
Människor har funnits sedan yngre stenåldern i området. Flera stenyxor har hittats. Stensträngar, röjningsrösen och husgrunder visar att människor under årtusenden har levt och arbetat inom reservatområdet. På krönet av drumlinen finns två gravfält med sammanlagt 140 gravar. Det norra gravfältet, Domarbacken, är från äldre järnåldern och det södra Vilsta ör är från yngre järnåldern. Det finns ytterligare ett gravfält med 25 gravar från äldre järnåldern i reservatets östra del. Norr om detta gravfält går en hålväg. Det är en stig, ridstig, som genom lång användning har nötts ner i marken. Det ser ut som skålade rännor i marken. I sydvästra delen finns det en varggrop där vargar har fångats.
Hitta till reservatet:
Reservatet ligger 1 km nordost Hackvad kyrka.

Trystorps ekäng
Reservatet är ett lövskogsområde med lundar och omgivande jordbrukslandskap. Området tillhör Trystorps säteri. Det är områdets bestånd av gamla ekar som givit upphov till dess namn, men vid Trystorps ekäng finns även resliga lindar.
Hitta till reservatet:
Reservatet ligger söder om Fjugesta och norr om Vretstorp, strax söder om Tångeråsa. Skylt finns 350 meter söder om Trystorps gård.

Skagerhultsmossen
Tångeråsa socken omfattade på 1600-talet även Skagershult (Hasselfors). Därifrån gick församlingsborna över Skagershultsmossen längs Likvägen och Prästastigen för att begrava sina döda på kyrkogården i Tångeråsa. Prästastigen via Björkön är åter iordninggjord för vandring.
Skagershultsmossen är en av Mellansveriges största högmossar. Den stora, fint utbildade och gölrika mossen har ett mycket stort geologiskt och zoologiskt värde.
Hitta till reservatet:
Läge: ca 2 km nordost om Skagerhults gamla kyrka, ca 4 km nordost om Hasselfors.

Baggetorp
Två mindre barrskogsområden med naturskogskaraktär.
Hitta till reservatet:
Ca 3 km väster om Mullhyttan.

Stenbäcken
Skog och gamla kulturmarker vid sjö i Kilsbergen. Goda naturliga förutsättningar för rörligt friluftsliv.
Hitta till reservatet:
Vägvisning från allmänna vägen Vekhyttan - Lekhyttan.

Gökhults groddammar
Naturreservatet Gökhults groddammar är bildat av Lekebergs kommun för att bevara och gynna miljöer som grodor, paddor och salamandrar lever i. Området är även ett omtyckt friluftsområde för de boende i Fjugesta.
Alla grodor, paddor och salamandrar som förekommer i området är fridlysta. Vill du studera dem så är det tillåtet att tillfälligt plocka upp dem och titta på dem, men sedan måste de sättas ned på samma plats igen!
Hitta till reservatet:
Reservatet ligger vid Berga industriområde i Fjugesta.

Lekeberga-Sälven
Naturreservatet Lekeberga - Sälven är till största delen ett öppet ravinlandskap vid Garphytteåns och Lekhytteåns sammanflöde och utlopp i Svartån. Slättbygderna nedanför Kilsbergsbranten är uppbyggda av finkorniga sedimentjordar, bildade i en vik av det hav som täckte Närkesslätten fram till för 6000 år sedan.
Bävern har funnits inom Lekeberga - Sälven sedan 1930-talet. Överallt i reservatet finns spår efter bävrarna; stigar och fällda träd. Bland de fågelarter som är karaktäristiska för åpartierna kan nämnas gräsand, knipa, kungsfiskare och vintertid även strömstare.
Hitta till reservatet:
Naturreservatet Lekeberga - Sälven ligger ca 2 mil sydväst om Örebro, omedelbart söder om Hidinge kyrka.

Sevärdheter

Kyrkor

Kom och se våra vackra kyrkor och ta reda på mer om deras intressanta historia.
Edsbergs kyrka
Hackvad kyrka
Hidinge gamla kyrka
Hidinge nya kyrka
Knista kyrka
Kräcklinge kyrka
Kvistbro kyrka
Mullhyttans kyrka
Tångeråsa kyrka

Limstensgruvorna

Ta en promenad vid Limstensgruvorna och upptäck vår historia! Här kan du se vad området har att bjuda opå:

Björnbrickan
En midsommarkälla som förr i tiden förknippades med magi om den rann från norr. Vid midsommar samlades folk runt källan och smyckade den med löv och blommor.

Långfarsta
En 125 m lång, 6 m bred och 9 m djup gruva.

Rotasläden
Här finns en likadan släde som förr användes för att frakta limstenen till Degerfors. Här finns också en bra fikaplats.

Limstensgruvan
De mäktiga portalerna gjordes som ingångar och för att förhindra de höga sidoväggarna att störta. Genom att man vid brytningen utnyttjat naturliga och nästan lodräta sprickbildningar i berget, har det bildats väldiga öppna rum med 10-12 m höga släta väggar. På dessa väggar kan man se namn, initialer och datum som huggits in av gruvarbetarna.

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Lekeberg

Sökresultat

 Hittade 0 företag