Välkommen till Laxå kommun!

I Laxå kommun och destinationen Tiveden - Norra Vättern kan du aktivt uppleva naturen på nära håll. Vandra i Tivedens nationalpark eller i några av våra vackra naturreservat.

Du kan paddla Tivedens kanotled och uppleva Tivedens mystiska, tysta natur sakta glidande i kanot. Du kan cykla på våra cykelleder runt Skagern och i Tiveden eller fiska i någon av våra många sjöar. Fiska regnbåge kan man även göra i Laxån i centrala Laxå.

En simtur i de vackra och klara sjöarna Unden och Skagern är en upplevelse man minns länge. Naturen med nationalparken, skogarna och sjöarna är väl kanske vår största tillgång, men även kulturen är levande och har i många fall anor långt tillbaka i tiden.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

6 046

Yta

740,79 km²

Centralort

Laxå

Län

Örebro

Mer information

Internet

www.laxa.se

www.tiveden.se

Tidningar

Nerikes Allehanda
www.na.se

Läns-Posten
www.lansposten.se

Turistbyrå

Laxå Turistbyrå
Midsommarberget, Laxå
0584-109 20
turistbyra@laxa.se
www.laxa.se

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

0584

Staden

Om

Välkommen till Laxå kommun!

I Laxå kommun och destinationen Tiveden - Norra Vättern kan du aktivt uppleva naturen på nära håll. Vandra i Tivedens nationalpark eller i några av våra vackra naturreservat.

Du kan paddla Tivedens kanotled och uppleva Tivedens mystiska, tysta natur sakta glidande i kanot. Du kan cykla på våra cykelleder runt Skagern och i Tiveden eller fiska i någon av våra många sjöar. Fiska regnbåge kan man även göra i Laxån i centrala Laxå.

En simtur i de vackra och klara sjöarna Unden och Skagern är en upplevelse man minns länge. Naturen med nationalparken, skogarna och sjöarna är väl kanske vår största tillgång, men även kulturen är levande och har i många fall anor långt tillbaka i tiden.

Se & göra

Bad

Badplatser

I Laxå kommun hittar du många fina badplatser vid sjöarna Unden, Skagern, Laxsjöarna, Toften och Borasjön. Dessutom finns Midsommarbadet i centrala Laxå.

Familjeaktiviteter

Konst i Ring

Konst i ring är en kort vandringsled på 1,4 km där du kan kombinera naturupplevelser med konstupplevelser från konstnärer med rötterna i Tiveden. På lagom avstånd finns konstverk utplacerade för att göra vandringen spännande, men det gäller att ha ögonen öppna, för ibland smälter de in i naturen på ett sätt som gör dem svåra att upptäcka. Leden startar vid Sanneruds skola och sedan är det bara att följa skyltningen.

Fiske

Laxåns ädelfiske

Ett put and take vatten mitt i centrala Laxå. 100 meter från Burger King och 200 meter från centrum. Här kan du fiska regnbåge och öring utan att du behöver mer än ett spö och ett fiskekort! Fluga, spinn och metspö är vad som används. Barn från Laxå kommun upp till 16 år fiskar gratis och har ett eget speciellt kort. Fiskekorten finns att köpa på Laxå turistbyrå.

Vill du se vilka fler fiskevatten vi har i Laxå kommun så klicka på länken nedan.
Midsommarberget, Laxå
www5.t.lst.se/VISInformWebsite/Fiske/fiskkart.htm

Museum

Hasselfors Bruksmuseum

I museet presenteras Hasselfors Bruks 400-åriga historia. Här finns minnen från järnhantering, jordbruk, djurhållning och skogsbruk.
0585-441 13

Laxå museum

Museet och samlingarna sköts av Ramundeboda-Laxå hembygdsförening. Museet beskriver Laxås historia sedan järnhanteringen på 1600-talet. Museet är beläget i en av flyglarna till Laxå herrgård.
0584-109 20

Natur

Getaryggen

Getaryggen är en del av Bosjöåsen, som är en rullstensås. Namnet kommer av att den del av åsen har en form som liknar en getrygg.

Åsen
En rullstensås bildades under istiden. När isälvar rann fort under isen drog de med sig sten, grus och sand. När isen drog sig norrut så blev grus och sand kvar som långa ryggar.

På Getryggsåsen växer mest tall och marken är täckt av olika typer av ris. Den 500 meter vältrampade stigen går på krönet av åsen. Stigen är en del av Bergslagsleden och Munkastigen på etappen mellan Gråmon och Tivedstorp.

Juarbergen

Naturreservatet Juarbergen upptar en areal av 10,4 ha. Det utgörs av en landskapsmosaik bestående av skogklädda delvis grovblockiga moränpartier
övertvärade av myrmarker. Skogen är av frisk ristyp och av hällmarkstyp, tämligen gles och har naturskogskaraktär med rik förekomst av lågor av skiftande ålder. Torrträd och hålträd förekommer. De äldsta träden är c:a 175 år gamla. Tall och gran dominerar med inslag av björk. I den mossiga skogen växer den mycket sällsynta raggludna taggsvampen som kräver lång skoglig kontinuitet. Den förekommer bara på ett 20-tal lokaler i landet. Den rika tillgången på död barrved i långa successionsstadier och en hög luftfuktighet gynnar vidare naturskogens sällsynta lavarter.

Hackspettar och ugglor har i skogarna goda betingelser liksom naturskogens mångfald av smådjur.
Myrarna är delvis tall- och björkbevuxna och domineras på tuvorna av ljung, skvattram och dvärgbjörk. Tuvdun och starr dominerar kärrdrågen.

Så hittar Du till Juarbergen:
Från Finnerödja tar Du länsväg 575 söderut tills Du efter c:a 6 km passerat Lövön. En skogbilväg leder sedan västerut och efter c:a 1 km finns parkering och reservatsinformation. Reservatet ligger sedan omedelbart norr om kraftledningen norr om skogbilvägen.

Kråksjöåsen

Reservatet är mycket synlig rullstensås som går genom ett sjö-, och myrlandskap. Här kan man höra grodornas och sjöfåglarnas vårlek. Längs stigen som går under tallarna på åsen kan en tjäder plötsligt flyga upp med ett brakande.

Rockebro

I naturreservatet kan du se en miljö med åsryggar, sänkor och kullar, bildade under den senaste istiden, och en för länet ovanlig flora.

En markant åsrygg skär genom Rockebroområdet och öster om den ryggen finns ett flertal dödisgropar med en intressant hydrologi. Groparna uppkom då isblock från inlandsisen bäddades in i grusavlagringar. När klimatet blev varmare smälte isen bort och en stor grop bildades.

Den största gropen är en sjö, Gropsjön, medan de övriga främst är vattenfyllda vid snösmältningen och under högt grundvattenstånd. Mellan åsgroparna finns ett dräneringssystem, dels ytligt med tillfälliga bäckar, dels underjordiskt genom grusavlagringarna och med tillfälliga, kraftiga källflöden. Under större delen av året ligger bäckfårorna torra och endast grundvattenflöden existerar.

Åsgroparna hålls naturligt trädfria och här kan du se en spännande zonering av växter på grund av växlingarna i vattenstånd.

Rockebrokärret
Rockebrokärret väster om åsryggen är känt för att vara av en ovanlig myrtyp och är en av länets klassiska växtlokaler. Här finns stora mängder av de sydvästliga växtarterna myrlilja (framsida), klockljung och bäcknate, men också nordliga arter som dytåg. Dessutom kan du hitta hela fyra arter av de smådjursfångande växterna bläddra och flera orkidéarter i kärret.

Vattensalamander
I anslutning till de vattenfyllda åsgroparna lever den fridlysta större vattensalamandern. Den lever större delen av året på land, men är beroende av vatten för sin fortplantning.

Vintern tillbringar salamandern i håligheter i marken eller i murket trä. Större vattensalamander är hotad men gynnas av en miljö som Rockebro med ett vattenlandskap sammanbundet av äldre skog.

Skogen
På fastmarken i området finns en grandominerad barrblandskog. Skogen är ganska rik på örter, och här finns bland annat blåsippa och kärrviol. Längst i söder sticker en åsrygg med tallhed ut som en udde i Östra Laxsjön. Bland stenarna i sjön växer notblomster och
löktåg.

Rockebro Offerkälla
Bruket att offra i källor och brunnar går långt tillbaka i tiden. Källan ansågs ha en undergörande kraft och till detta bidrog antagligen vattnets rödskimrande färg.

Rockebrokällan får sitt tillflöde via grundvatten från kärren norr om landsvägen. Den röda färgen kommer från bäcken och kärrets järnutfällningar, järnockra. Namnet Rockebro kommer just från ockran eller rodhka. Troligtvis har flera vägar strålat samman här. Kanske har folk på resande fot stannat vid källan för att offra en slant för fortsatt god färd.

Källan genomgick en omfattande restaurering 1980. Källan grävdes ut och fodrades med Skagerholmssandsten och en träram. En mängd mynt och föremål hittades bland annat två fickur och 8800 mynt varav de äldsta mynten var från 1720. Många av mynten är moderna och visar att Rockebro Offerkälla fortfarande är i flitigt bruk.

Övriga naturområden

Tivedens nationalpark
Det starkt kuperade och vilda skogslandskapet, de vackra skogssjöarna, jätteblocken vid Stenkälla, utsikten från Trollkyrkobergen samt badstranden vid Vitsand gör Tivedens nationalpark till en av landets mest sevärda.

Skagershultsmossen
Skagerhultsmossen är en av Mellansveriges största högmossar. Här finns små gölar, fuktiga mossar, svajande gungflyn, svarta dråg och glesa kantskogar.

Vargavidderna
Vargaviddernas naturreservat erbjuder vidsträckta myrar, storblockiga gammelskogar och den näringsfattiga sjön Gryten med sina många stenblock, som sticker upp ovan vattenytan.

Lillängens naturpark
Lillängens naturpark är ett område i Hasselfors med en unikt bestånd av lövträd och blommor. Våren börjar med blåsippor i alla färger för att sedan nästan se snöbeklädd ut av vitsippor. Här finns också ett bestånd av Bok som är ovanlig så här lång norr ut i landet.

Sevärdheter

Junker Jägares sten

En stor stenbummling som sträcker sig rakt upp mot himlen. Belägen i närheten av Vitsand.

Om Junker Jägares sten går sägnen;
"En fager jungfru förälskade sig i en norsk jägare. Men eftersom fadern lovat bort henne till en annan, rymde hon med jägaren och de slog läger under den väldiga stenen. Fadern beordrade sitt folk att förfölja och föra tillbaka dottern- död eller levande. När jägaren lämnade lägret för att finna mat nådde förföljarna fram och jungfrun halshöggs på platsen. Junker Jägare återvände i sorg till sitt hemland och hördes aldrig av mer. Men i skymningen uppenbarar sig en jägare med fjäderprydd hatt och en huvudlös jungfru vid den stora stenen."

Kyrkor

Ramundeboda Kyrka
Unik träbarockkyrka uppförd vid Ramundeboda 1686 - 88. Flyttad till Laxå tätort 1899. I kyrkan finns fantastiska takmålningar sedan kyrkans uppförande på 1600-talet.

Skagershults Kyrka
Kyrkan uppfördes 1896 i Hasselfors efter att den gamla kyrkan brunnit ned. Arkitekt: Ferdinand Boberg

Skagershults g:a Kyrka
Kommunens älsdta kyrka, byggd 1651 i Bålby utanför Hasselfors. Intill kyrka finns också en vacker klockstapel.

Porla Kapell (Emiliakapellet)
1908 uppfördes ett kapell på bekostnad av en överste S. Heijkensköld, som fick namnet Emiliakapellet efter hans hustru. Det är en noggrann kopa av ett 200 år äldre kapell vid hans släkts bruk Malingsbo i Dalarna. Kapellet ägs sedan 1974 av Stiftelsen Porla brunns kapell.

Finnerödja Kyrka
Kyrkan invigdes 1763. Den är byggd i sandsten från orten. En del av inredningen finns kvar från en mindre träkyrka. Den var byggd ca 1625 och låg på samma plats.

Tiveds Kyrka
Kyrkan byggdes av lokalbefolkningen år 1847 på endast sju veckor. Kyrkan ligger i den gamla byn Sannerud i Tived, med vacker utsikt över sjön Unden.

Ramundeboda klosterruin

Kom och känn på en del historiska vingslag genom Ramundeboda klosterruin, intill Sockenstugan och rastplatsen vid Borasjön. Detta är fornlämningar från ett munkkloster från 1400-talet. (Antonitermunkar) Ramundeboda kyrka uppfördes här 1686-88 men flyttades 1898-99 till Laxå samhälle.

I närheten finner du också det Rosenholmska gravkoret byggt år 1722.
Korsbacken, Finnerödja

Tivedstorp

Tivedstorp är en by med anor från 1600-talet. Här finns stugor med torvtak, gamla gärdesgårdar och ängsbetesmarker.
Mitt i välbevarad genuin miljö kan du dricka en kopp kaffe, äta lunch eller stanna en längre tid för att bo på mitt i naturen. Du har tivedsskogen inpå knutarna. Nationalparken med sina många vandringsleder, Vitsands kritvita sandstrand och Fagertärn med de berömda röda näckrosorna.

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Laxå

Sökresultat

 Hittade 0 företag