Välkommen till Kävlinge!

Kävlinge kommun rymmer det mesta - kuststräckor, fina golfbanor och sprittande fiskevatten finns inom Kävlinge kommuns gränser. Snabba kommunikationer, ett aktivt näringsliv och närheten till kultur och kommers gör Kävlinge till en kommun där både människor och företag frodas.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

27 369

Yta

154,45 km²

Centralort

Kävlinge

Län

Skåne

Mer information

Internet

www.kavlinge.se

Tidningar

Sydsvenska
sydsvenskan.se

Skånska Dagbladet
www.skd.se

Turistbyrå

Kävlinge Turistinformation
Kommunkansliet, Kävlinge
046-73 90 01
informationkavlinge@kavlinge.se
www.kavlinge.se/toppmeny/turismsevardheter/kavlingeturistinformation.4.511441921072817370a80003571.html

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

046

Staden

Om

Kävlinge kommun rymmer det mesta - kuststräckor, fina golfbanor och sprittande fiskevatten finns inom Kävlinge kommuns gränser. Snabba kommunikationer, ett aktivt näringsliv och närheten till kultur och kommers gör Kävlinge till en kommun där både människor och företag frodas.

Historia

Kävlinges historia

Den första bosättningen i Kävlingetrakten skedde längs kusten och därifrån koloniserades landet längs med Kävlingeån. Lämningar från äldre stenålder visar att bosättningar funnits i området redan för 5000 år sedan. Kävlingeån, som är sydskånes största vattendrag, kallades under vikingatiden Lodda älv. Ån hade då ett ymnigt flöde och var en av de viktigaste transportlederna från havet in i landet.

Både Kävlinge och Löddeköpinge har uppstått vid vadplatser över ån. Under vikingatiden fanns i Löddeköpinge en viktig handelsplats med långväga kontakter. Vid omfattande utgrävningar har ett stort antal s k grophus påträffats på den gamla marknadsplatsen.

Namnet Kävlinge
En av de äldsta skriftliga källorna där Kävlinge omnämns är en kyrklig handling från 1120. Vid den här tiden skrevs namnet Kyflingi. Enligt språkforskare har namnet troligen bildats av ordet kuv som betyder rundaktig topp, puckel. Namnet lär syfta på den åsrygg, som från söder skjuter norrut som en spets mot byn på andra sidan ån. Ändelsen -inge har inte någon självständig betydelse, men namnformen i sig visar att byn är gammal eftersom den härstammar från äldre järnålder och folkvandringstid. En annan och äldre teori om namnet Kävlinge är att det syftar på en s k kavelbro som har funnits vid vadstället över ån.

Vadstället över ån hade stor betydelse för Kävlinge. Den nord-sydliga landsväg som går härigenom är uråldrig och Kävlinge fick tidigt en fast förbindelse över ån. Kävlinges läge vid en bro som förband den gamla färdleden mellan Lund och Landskrona fick till följd att en gästgivaregård med skjutsstation förlades till byn. Mitt emot gästgivaregården uppfördes ett tingshus 1728.

Järnvägsknut
År 1886 blev järnvägen mellan Malmö och Billesholm färdig. Järnvägen drogs genom Kävlinge, som med tiden skulle bli en viktig järnvägsknut. Samhället utvecklades i takt med att järnvägarna byggdes och Kävlinge blev municipalsamhälle 1902.

Vid sidan om Kävlinge by växte ett stationssamhälle upp vid järnvägen och Kävlinges centralpunkt förflyttades mot nordost. Järnvägens tillkomst möjliggjorde etableringar av olika industrier längs ån och på ett par årtionden omvandlades Kävlinge till en industriort. Järnvägens centrala betydelse för samhället avspeglas i kommunens vapen som symboliserar järnvägsknuten. I vapnet, som är utfört i guld på grön botten, utstrålar de sex järnvägarna från Kävlinge i mitten.

Kommunikationerna och handeln har alltid varit av betydelse för Kävlingetrakten. Början av 60-talet innebar slutet för järnvägens storhetstid och bilismen tog över. Invid E6:an har under senare år ett stort handelscentrum, Center Syd, vuxit upp och Löddeköpinge har återigen blivit en viktig marknadsplats.

Källor
Kävlingebygdens årsbok 1978, 1979, 1987-88
Kävlinge - ett skånskt järnvägssamhälle, rapport från Konsthögskolans Arkitekturskola 1983

Se & göra

Bad

Badplatser

Längst med Öresundkusten finns det tre badplatser; Barsebäckshamn, Barsebäcks Saltsjöbad och Vikhög.
Om vädret inte tillåter utomhusbad finns det dessutom två inomhusbad.
Vikenbadet i Furulund 046-73 92 91
Tolvåkersbadet i Löddeköpinge 046-73 95 72

Vill man pröva fridykning, anordnas kurser i detta på Tolvåkersbadet. Med cyklop, snorkel och fenor lär man sig vistas under vattnet.
046-70 59 93

Fiske

Fiske

Fisket i Kävlingeå/Löddeå är internationellt känt. Hit kommer turistande sportfiskare från hela Europa för att pröva ?skelyckan. Gädda, abborre och havsöring kan du få på kroken.

Här kan man köpa fiskekort:

Furulund
Bilisten 046-73 27 69

Kävlinge
Shell 046-71 11 85
Thures Sport 046-73 36 26

Löddeköpinge
Lödde Båt & Kanotcenter 070-546 54 25
Shell Löddeköpinge 046-70 50 90
Alf Anderssons Cykel & Sport 046-70 90 83
www.loddean-fiske.org/

Gästhamnar

Hamnar

Barsebäckshamn är ett fiskeläge med anor från 1400-talet, där man fortfarande kan hitta en och annan liten fiskestuga. Yrkesfisket har nästan försvunnit helt, men det finns gott om fritidsfiskare. Läs mer på Barsebäckshamns hemsida.
Året om utgår det fisketurer från Barsebäckshamn. För de som vill pröva på havsfiske, kontakta skepparen Bengt Jonasson, för platsbokning. På båten kan man även hyra fiskeredskap.

Vikhög, ett fiskeläge som uppstod på 1800-talet, är idag en populär gästhamn för fritidsseglare. Längs med kusten norrut ligger Salvikens naturreservat med ett rikt fågelliv.
070-529 47 22
www.barsebackshamn.eu

Museum

Fredwicksfeldtska möllan

I Löddeköpinge finns en av Skånes ståtligaste väderkvarnar. Möllans namn kommer troligen av ägarinnan till Barsebäcks gods, Fredrique Bonde som tillsammans med sin man Gustaf Hamilton uppförde kvarnen 1849. Harjagers Härads Fornminnes- och Hembygdsförening förvaltar och sköter både väderkvarnen och Allarps vattenmölla.
046-70 99 18

Skolmuséet i Löddeköpinge

Östra Skolan - Löddeköpinge.
Välkomna att uppleva skolmiljö från 30 - 60-talet. Se skol och utbildningsmateriel från svunna tider.
Elevarbeten i syslöjd och träslöjd. Klassfoton från 30 - 60-talet. Vi visar och guidar enskilda och grupper såväl dag- som kvällstid.
046-70 97 45, 046-70 92 31

Natur

Högs mölla

Vattenkvarnen ligger vid Kävlingeån och nås lättast från Furulund. Den är känd sedan 1520-talet och tillhörde då Borgeby gods. Högsmölla är privatägt men det går bra att ta en promenad i denna idyll av alléer, småvatten och park.

Sevärdheter

Bron vid Dösjebro

År 1770 byggde brobyggare mäster Hans Nilsson en vacker valvbro över Välabäcken. Den står där än idag, utanför Annelöv, och är en av länets äldsta broar.
Brobyggarmäster lät också pryda bron med en historisk minnessten som har inskriften: "Här har ståd et fältslag år 1180". Det påståendet blev han ensam om, i alla historieböcker står det slaget inte förrän ett år senare.

Gillhögsgraven

En av Skånes bäst bibehållna gånggrifter från stenåldern med namn efter Vikingahövdingen Erik Gille. Gravkammaren är täckt med jord och nås genom en 6 meter lång gång. Ficklampa rekommenderas! Kammaren har väggar av 12 pelarliknande stenar och taket består av tre block, perfekt inpassade. Det mellersta väger 15 ton.

Hofterupsdösen

Några kilometer öster om kyrkan ligger en grav från yngre stenåldern. Det är en så kallad dös, en stenkammare av stora block som ursprungligen varit täckt av en rund eller rektangulär jordhög.

Karaby och Dagstorps backar

Norr om Västra Karabys kyrka ligger ett av Skånes märkligaste fornlämningsområden. Backarna är ett höggravfält från bronsåldern med Vashögen som högsta punkt. Härifrån har man en magnifik utsikt över Öresund, slätten mot Lund och höjderna kring Dagstorps kyrka. En speciell torrängsvegetation gör att många sällsynta växter, som backsippa och luddfingerört, trivs här.

Krutmöllan

En av de bäst bevarade kvarnmiljöerna längs Kävlingeån. Namnet kommer av att man tillverkade krut här i en kvarn som exploderade på 1600-talet. Den nuvarande anläggningen ger en bra bild av hur en tullkvarn kunde se ut på 1800-talet. Här syns både kvarndamm, tre sammanbyggda kvarnar, möllaregård och spannmålsmagasin.

Kämpestenarna

Två meter höga stenblock visar de sista resterna av en domarring. Om dessa stenar finns flera sägner. En berättar att stenarna kastas av jätten Finns hustru mot Lunds domkyrka. Kastet ska ha utförts med hjälp av hennes strumpeband, men bandet brast och stenarna föll ner i Lilla Harrie.

Qvarnen i Allarp

Allarps kvarn har gamla anor. Den omnämndes som kvarntorp med skvaltekvarn (enkel kvarn med vertikal axel) redan på 1670-talet. Kvarnen har sedan dess förändrats och byggts om i många omgångar allt eftersom tiderna förändrats och fastigheten bytt ägare.
På mitten av 1800-talet byggde man till vattenkvarnen med en vädermölla (Holländare). Den brann dock ner, förmodligen 1885, och ersattes av en begagnad kvarnöverbyggnad från Småland. På 1930-talet blåste vingarna ner och några nya kom aldrig upp. Efter några år revs väderkvarnshuset och ersattes av ett vanligt brutet tak.

Runstenen i Ålstorp

Härstammar troligen från 1100-talets mitt och ligger någon kilometer väster om Dösjebro på vägen mot Saxtorp. Den är av grå granitsten med röda korn, är 121 cm hög och 55 cm bred på mitten. Inskriptionen lyder: "Hals och Fredbjörn reste dessa stenar åt minnet av deras kamrat Hove."

Stävie

En gång utnämd till Skånes vackrast by är Stävie en idyllisk, typisk kyrkby med en del korsvirkeshus bevarade. Stävie kyrka är från 1100-talet och dopfunten är kvar från denna tid. Vid utgången finns en gammal offerstock av ek och altartavlan är från 1600-talet. Under åren 1812-1823 var skalden Esaias Tegnér kyrkoherde i Stävie och Lackalänga samtidigt som han var professor i grekiska på universitet i Lund.

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Kävlinge

Sökresultat

 Hittade 0 företag