Välkommen till Friluftsriket Mullsjö

Vi kan året om erbjuda dig natur-, kultur- och friluftsliv utöver det vanliga. Du är inte den förste som hittar hit. Många av våra turistaktörer har över hundra års erfarenhet av besöksnäringen så du lär inte bli besviken över hur du bli mottagen.

Sommartid kan du bland annat ägna dig åt avkopplande kanoting, fantastiska vandringar och cykelturer, spännande ridäventyr, en golfrunda på sveriges första golfbana, varma insjöbad, besök i godisfabriken eller på landets första museum om sägner och folktro.

Under vintern förvandlas Mullsjö till en av sydsveriges populäraste vintersportorter. Läget på en utlöpa av sydsvenska höglandet gör att snön kommer tidigt och för det mesta ligger den kvar länge. Skulle det snöa för lite finns det konstsnö för både slalom och längdåkning. Är du inte nöjd efter en dag i det fria så kan du avsluta med ett avkopplande bad i vår trivsamma simhall.

Dessutom är Mullsjö en mycket välbesökt konferensort och erbjuder flertalet fantastiska konferensanläggningar i lugna och harmoniska miljöer.

Välkommen Du också!

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

7 075

Yta

212,35 km²

Centralort

Mullsjö

Län

Jönköping

Mer information

Internet

www.mullsjo.se

www.friluftsriket.se

Tidningar

Västgöta Tidningar

Jönköpings-Posten
www.jonkopingsposten.se

Falköpings Tidning
www.falkopingstidning.se

Turistbyrå

Mullsjö Turistinformation
Järnvägsgatan 27, Mullsjö
0392-140 00
turism@mullsjo.se

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

0392

Staden

Om

Välkommen till Friluftsriket Mullsjö

Vi kan året om erbjuda dig natur-, kultur- och friluftsliv utöver det vanliga. Du är inte den förste som hittar hit. Många av våra turistaktörer har över hundra års erfarenhet av besöksnäringen så du lär inte bli besviken över hur du bli mottagen.

Sommartid kan du bland annat ägna dig åt avkopplande kanoting, fantastiska vandringar och cykelturer, spännande ridäventyr, en golfrunda på sveriges första golfbana, varma insjöbad, besök i godisfabriken eller på landets första museum om sägner och folktro.

Under vintern förvandlas Mullsjö till en av sydsveriges populäraste vintersportorter. Läget på en utlöpa av sydsvenska höglandet gör att snön kommer tidigt och för det mesta ligger den kvar länge. Skulle det snöa för lite finns det konstsnö för både slalom och längdåkning. Är du inte nöjd efter en dag i det fria så kan du avsluta med ett avkopplande bad i vår trivsamma simhall.

Dessutom är Mullsjö en mycket välbesökt konferensort och erbjuder flertalet fantastiska konferensanläggningar i lugna och harmoniska miljöer.

Välkommen Du också!

Historia

Mullsjös historia

I vår kommun har vi fyra kulturmiljöer vilka samtliga är av riksintresse: Ryfors, Eriksgatuleden - Ljunghems backar, Kymbotall och Kyllemo.
För dessa områden gäller Lag om kulturminnen med mera.

Ryfors

Ryfors bruk, vilket grundades 1742, och framför allt dess engelska landskapspark är av mycket stort kulturhistoriskt värde. Parken, vilken anlades i slutet av 1800-talet, är i stil och omfång unik för landet. Flera av byggnaderna inom bruksområdet är noga infogade i parken och är därför av väsentlig betydelse för helheten. Inom parkområdet anlades 1888 bl.a. landets först golfbana. I dag finns här en toppmodern golfanläggning.

Området är till stora delar även av riksintresse för naturvården. Naturreservatet Ryfors Gammelskog, ett bestånd av 200-årig barrskog (vissa träd över 300 år gamla) är beläget i bruksområdets sydöstra del. Inom reservatet finns stövstigar och informativa skyltar.
Vill du lära känna Ryforsområdet på plats så finns informationsbroschyrer och tavlor uppsatta vid P-platserna, dels vid infarten till området och dels vid Engelska Villan. Områdets unika värden speglas inte minst i alla de utredningar som genom åren genomförts, vilka du som är intresserad av kan ta del. Bland annat finns Kommunens kulturhistoriska inventering, Industriminnen i Mullsjö, den kulturturistiska utredning Mullsjö friluftsgård – Ryfors samt utredningen om Kulturhistoriska industrimiljöer i Jönköpings län.
Ryfors ligger 3 km. sydväst Mullsjö. (Mot Bottnaryd)

Eriksgatuleden.

I Sandhem finns ett för landet ovanligt långt sammanhängande hålvägssystem som är en del av den gamla Eriksgatuleden. Delar av de medeltida ridvägarna har i dag iordningställts till en 7 km lång vandringsled. Här du kan genom en vandring på leden, på ett informativt sätt ta del av ett stycke unik kulturhistoria. Leden startar (eller slutar om du så vill) vid Sandhems kyrka alternativt i närheten av Slättäng vid Rv. 47.
Kulturmiljöområdet omfattar även Ljunghems backar, ett ålderdomligt odlingslandskap med en stor mängd fornlämningar. Ljunghems backar är även ett riksintresse med hänsyn till naturvården. Ljunghem med dess unika backar ligger utmed Falköpingsvägen, ca.6 km norr om Sandhem. Guidade turer.

Kymbo tall
Inom området, vilket ligger i kommunens nordligaste del, finns landets största hålvägssystem med en sammanlagd längd av hålvägarna på över 20 km och med upptill 35 hålvägar i bredd. Dock ligger endast en mindre del av området inom Mullsjö kommun. Större delen av riksintresset finner du i Tidaholms kommun.

Kylle mo
I anslutning till Sandhems tätort finns ett ovanligt stort och tydligt fornåkersområde, sannolikt från medeltiden. Området har brukningskontinuitet från förhistoriska gravar till ålderdomligt men levande jordbrukslandskap.
Inom området finns strövstigar och informativa tavlor uppsatta som beskriver området.

Bebyggelse - enstaka hus och miljöer av stort kulturhistoriskt intresse.

Näs Gård med dess unika porthus från 1600-talet och Bönareds prästgård (numera hembygdsgård) är de enda två byggnadsmiljöerna som är klassade som byggnadsminnen i vår kommun.
Ryfors Bruk med alla byggnader och sin unika miljö har givetvis ett stort bevarandevärde. Den engelska parken, vilken anlades av Edward och Henry Ernest Milner mellan åren 1880 och 1910 är unik i sig.
Vid Tunarps Gård finns en relativt modern trädgård, ritad av Lars Israel Wahlman och anlagd mellan åren 1918-1922. Denna park genomgår för närvarande ett restaureringsarbete vilket innebär att vi framledes åter kan se denna vackra park.

Det finns få bevarade exempel på riktigt gamla allmogebyggnader i vår kommun. I Utvängstorp och Bjurbäcks finns dock några väl bevarade exempel på ensamgårdar, torp-och backstugor från början på 1800-talet.

Den kyrkliga väckelsen kom igång i mitten på 1800-talet och satte sin prägel på kommunen och dess utveckling. Många frikyrkor byggdes. De tidigast uppförda har dock genomgått en funktionsomvandling och nyttjas idag för annan verksamhet.

Fornminnen

De förhistoriska lämningarna är till större delen koncentrerade inom området Sandhemssjön- Stråken. Sandhems socken är den utan jämförelse fornlämningstätaste i kommunen. Detta motsvarar troligen bebyggelseförhållandena i forntiden.
Systemet med hålvägar öster om Sandhemssjön samt de stora områdena med fossila åkrar i Sandhem (Kyllemo) och i Utvängstorp hör till de mera sällsynta förhistoriska lämningarna i kommunen.

Om Ryfors i dag och dess historia
Det gamla bruket från 1742, vilket ägs av familjen Sager sedan fyra generationer (med början 1827) har åter fått liv efter att under en längre period på 1960-70-talet legat i törnrosasömn. Återupplivandet har skett genom olika insatser från såväl ägare som föreningsliv, privatpersoner, företag, kommun och länsstyrelse. Bland annat har den engelska landskapsparken med alla dess siktgator, promenadvägar och landets första golfbana liksom brukets tångjärnshammare restaurerats. har återskapats. Byggnaderna har åter börjat användas. Här finns bland annat Engelska Villan vilket i dag är ett utmärkt hotell- golf – och konferensanläggning, kägelbanan som åter är tillgänglig för spel, mejeriet som i dag är golfkansli och kraftstationen som gett Mullsjöborna elström i snart 100 år. Från smedjan kan man höra hammarslag och i snickeriet och den gamla bruksboden är det åter aktivitet. I det senare sadelmakeri. Ryds tullkvarn, kallbadhuset och Corps de logi är exempel på andra byggnader som genomgått stora renoveringar på slutet av 1900-talet. Ryfors Kusk- och ryttarförening medverkar till att körtraditionen lever vidare på bruket. Ett viktigt inslag i dagens Ryfors utgörs av naturreservatet Ryfors Gammelskog.

Historia

Bruket grundades 1742 och var under lång tid platsen för tillverkning av järnartiklar efter anläggandet av en masugn år 1798. Verksamheten vid masugnen lades ner 1827.
1837 förvärvade bruket en plåthammare och tillverkade därefter stångjärn av köpt tackjärn. Industrialiseringen under 1800-talets senare hälft orsakade försämrade förutsättningar för de mindre järnbruken och stångjärnstillverkningen upphörde helt år 1906. Under tiden hade bruket allt mer övergått till skogsavverkning och sågverksdriften var nu den huvudsakliga inkomstkällan. En ramsåg anlades och timmer flottades på Stråken. Det bedrevs även koltillverkning. Kraftstationer byggdes vilket gav Mullsjöborna elström under flera decennier.
Efter köpen av gårdarna Margreteholm och Nääs vid sekelskiftet, fick jordbruket en allt större betydelse för brukets framtid. Under en tid var bland annat bruket ett avelscentrum för framgångsrikt uppfödning av ayrshirekor.
År 1919 delades Ryfors bruksegendom och då uppstod Ryfors Bruk Övre respektive Ryfors Bruk Nedre. Ryfors Bruk Nedre, med huvudgården Margreteholm, tillföll Robert Sager. Denne avled kort efter delning varefter gården då tillföll Roberts sonhustru Vera Sager. Efter Vera Sagers bortgång 1988 ägs gården i dag av greve Adam Moltke-Huitfeldt.
Ryfors Bruk Övre tillföll vid delningen Edvard Sager, vars son John-Henry övertog bruket 1939. Ryfors Bruk Övre, med huvudgård Ryfors, är allt jämt i familjen Sagers ägo.

Landskapsparken, golfbanan, byggnaderna.

Den engelska parken anlades av Edward och Henry Ernest Milner och kom att utföras mellan åren 1880 och 1910. Vid sekelskiftet omfattade parken 375 hektar och innehöll bland annat Sveriges första golfbana. Denna anlades år 1888 efter det att Edvard Sager återkommit till Sverige efter en tids tjänstgöring i England. Edvard blev också Svenska Golfförbundets förste ordförande.
Ryfors engelska landskapspark blev snart mycket berömd för sin skönhet och jämfördes med parkerna på Drottningholm och Haga. Ingredienserna i en engelsk landskapspark omfattar kortfattat att man förskönar och förädlar ett områdes befintliga natur. Gräs, ängsblommor, siktgator, olika trädslag och gångstigar (som helst inte skall synas på avstånd) är några av beståndsdelarna i parken vid Ryfors. Parkens centralpunkt är herrgårdens corps-de-logi och runt därom ligger ekonomihus, orangeri, arbetarbostäder med mera.

Fram till 1970 sköttes landskapsparken och byggnaderna. Därefter växte parken igen och verksam. På initiativ av framlidne John Henry Sager utsågs år 1982 Skogssällskapets att ta över skötseln av både park, skog, mark och byggnader. Såväl parken som byggnaderna fick snart åter liv och nu kan vi beskåda en alltjämt pågående upprustning av Ryfors Bruk Nedre. Bl.a. har en av huvudbyggnaderna, Engelska Villan blivit restaurang och hotell, mejeriet och övre ladugårdsbyggnaden har blivit hemvist för Ryfors Golfklubb, i det gamla ishuset finns brukets offentliga toalett, i den engelska landskapsparken finns i dag en magnifik 18-håls golfbana och runt om i omgivningarna finns flertalet vandringsstråk anlagda. Du kan vandra tämligen fritt inom Ryforsområdet men dock inte i den inre parken i anslutning till huvudbyggnaden Corps-de-logi.
Här är det privat område.

Ryfors Gammelskog

En vandring i Gammelskogen genom dess pelarsal av träd, dess lummiga grönska och sötaktiga doft av förmultnande växlighet för känslan i riktning mot något urgammalt. Känslan av att befinna sig i en trollskog är uppenbar. I skymningen kan en rotvälta sätta fantasin igång.
Ryfors Gammelskog ingick som en del av den 375 hektar stora engelska landskapsparken som anlades i slutet av 1880-talet. Den är sedan 1991 ett 35 hektar stort naturreservat. Reservatet består i huvudsak av gran och tall. Några av träden är över 300 år gamla. Genom en pollenanalys har forskare funnit att området för 1500 år sedan var bevuxet av lövträd. Användningen av marken förändrades successivt så att den idag ser ut som den gör. Avsikten med gammelskogen är att den skall utvecklas mot urskog och förbli fri från mänsklig påverkan. Endast röjning av stigar förekommer. Såväl inom som vid entrén till reservatet finns informativa skyltar uppsatta. Du kan även erhålla informationsskrift om reservatet, antingen på Hotell Engelska Villan eller på kommunens informationscenter. Ryfors Gammelskog ägs och förvaltas av Stiftelsen Ryfors Gammelskog. Skogssällskapet Förvaltning AB och Mullsjö kommun ansvarar för den praktiska tillsynen och vården av naturreservatet.

Se & göra

Bad

Friluftsbad

I vår kommun har vi det välbeställt med allmänna friluftsbad. Badens standard varierar något, men de är mycket frekventerade under härliga sommardagar. Några av baden sköts av föreningar eller av privatpersoner men är upplåtna för allmänheten. Du kan också finna dig en egen badvik utmed bl.a. Stråkens stränder.

Följande bad står till Ert förfogande:
Bjurbäck: Näsbadet
Gravsjö: Gravsjöbadet
Mullsjö: Mullsjön Friluftshotellets bad, Barnbadet, Gruveredsbadet
Stråken Stråkenbadet (Vid Mullsjö Camping) Spånerydsbadet
Sandhem: Kohagens badplats
Sandtorps badplats

Fiske

Fiske

En allt populärare verksamhet har fritidsfisket blivit. Visst är det både avkopplande och spännande att sitta vid sjökanten och bevaka flötet? I vår kommun och dess närhet finns flertalet sjöar där fiske är tillåtet, givetvis mot lösande av fiskekort. Här nedan följer en förteckning över de sjöar där kortfiske är tillåtet samt några av de platser där du kan köpa fiskekort.
God fiskelycka!

Mullsjön
Fiskekort: Statoil 0392-105 17
Landhs Konditori 0392-101 71
Båtuthyrning: Landhs Konditori.
Fisk: Abborre, Gädda, Mört, Sutare, Ål, Regnbåge.

Stråken
Fiskekort: Statoil 0392-105 17
Motell VIP 0392-120 30
Pump 0392-102 60
Kyrkekvarns Kanotcenter 0515-76 10 05
Mullsjö VIP Camping 0392-120 25
Bottnaryds Livs 036-204 43
Kontaktperson Mikael Bergström0392-107 01, 070-564 54 65
Båtuthyrning: Ja
Fisk: Abborre, Gädda, Braxen, Mört, Siklöja, Sutare, Öring, Lake, Gers, Benlöja, Gullspångslax, Björkna.

Gravsjön
Fiskekort: Claes Lindahl 0392-230 35
Heidi Larsson 0392-230 30
Fisk: Gädda, Abborre, Mört.

Sandhemsjön
Fiskekort: Sandhems Servicebutik 0515-76 05 80
Per-Henrik Hartelius 0515-76 02 15

Knipesjön
Fiskekort: Thomas Carlsson 0392-127 38
Alf Svensson 0392-103 92

Tidan
(Kyrkekvarn-Öjaforsen)
Fiskekort: Kyrkekvarns Kanotcenter 0515-76 10 05
Fisk: Abborre, Gädda, Braxen, Mört, Sutare, Öring, Benlöja, Lake, Elritsa.

Furusjön
Fiskekort: Wåge Jansson, Genvägen. 3,
Furusjö 0392- 200 91
Göran Linderlöf, Sjöhagavägen 5, Furusjö, 0392-200 98
Fisk: Gädda, Abborre, Gös, Regnbåge.

Hökesjön
Fiskekort: Lennart Karlsson 0392-201 63
Rune Svensson, 200 38
Båtuthyrning: Rune Svensson, 0392-201 63
Lennart Karlsson, 0392-201 63
Fisk: Brax, Öring, Mört, Abborre, Gädda.

Risbrodammen
Fiskekort: Torbjörn Carlsson, 036-37 42 34
Båtuhyrning: Ja.
Fisk: Gädda, Abborre, Sutare.

Hökensås Sportfiskeområde
Fiskekort: Kortförsäljning vid Hökensås semesterby samt via automat dygnet runt, 0502-230 00
Fiskeshop, livs, restaurang, fiskeguider, företagsfiske.
Båt- och flytrigsuthyrning.
Fisk: Regnbåge och Öring. Bäst fiske i maj-juni och september-oktober.

Andsjön
Fiskekort: Dag-Henrik Arvidsson, Skällingsö, Bottnaryd,
036-230 53
Båtuthyrning: Ja.
Fisk: Gädda, Abborre, Mört.

Vättern
Fritt fiske med handredskap gäller i hela sjön.

Lönnern
Fiskekort: Sandhems Servicebutik, 0515-76 05 80
Karl-Axel Filipsson, Ryttargården, Fivlered, 0515-920 11
Båtuthyrning: I mån av tillgång, Ryttargården.
Fisk: Gädda, Abborre, Mört, Löja, Sutare, Lake, Gös.
Karta med djupkurvor finns.

Bottnaryd
(Bottnaryds byalag)
4 sjöar Regnbågslax. 1 sjö för uthyrning.
1 sjö endast flugfiske. 2 sjöar för valfritt handredskap.
3 sjöar för vanligt fiske. 2 sjöar handikappanpassade. Information/fiskekortsförsäljning:
Mullsjö VIP camping, 0392-120 25
Uthyrning av sjö, Anders Strid, 036-205 96
Fisk: Abborre, Mört, Gädda, Brax, Ål, Regnbågslax.

Flytvästdepåer
Under tiden maj-oktober kan du kostnadsfritt mot
depositionsavgift låna flytväst vid någon av våra
flytvästdepåer:
Mullsjö VIP Camping 0392-120 25
Sandhems Servicebutik 0515-76 05 80
På våra flytvästdepåer finns depositionsfria barnvästar vilka dock skall återlämnas inom 24 timmar.

Museum

Muséet Svenska Trägubbar Mullsjö

Se landets förnämsta samling av Svenska trägubbar.
Över 1 100 snidade figurer.
Falköpingsvägen 7, Mullsjö
www.tragubbarna.se

Sägnernas Hus

Museum om sägner och folktro.
Sandhem
0515-76 00 26
www.sagnernashus.se

Natur

Vandringsleder

I Mullsjö har vi fantastiska möjligheter till vandring. Du kan välja mellan att gå dagsettapper eller längre vandringar.

Om du vandrar Södra- eller Västra Vätterleden passerar du Mullsjö. Västra Vätterleden kommer från Tiveden i norr, går genom Hökensås, förbi Fagerhult för att till slut komma till Mullsjö. Södra Vätterleden går utmed sjön Stråken via Bottnaryd och vidare mot Huskvarna. Vägen bjuder på många sevärdheter. Lederna är orangemarkerade. Etappkartor finns att köpa på Turistinformationen.

Europaled 1 går från Syracusa i Italien till Grövelsjön i norr och är ca 120 mil lång. Den sammanfaller med både Södra- och Västra Vätterleden. Mullsjö och Ulricehamns kommuner har bundit samman Södra Vätterleden med Redvägsleden. För att ta dig till Syracusa från Mullsjö går du västerut mot Kölingared när du kommer till Ryfors.

Eriksgatuleden som gick mellan Jönköping och Skara kan du vandra från Sandhemskyrka. Leden är ett hålvägssystem och härrör från medeltiden när folk färdades med häst. Innan Brännerisjön finns de vackraste och tydligaste hålvägarna. Här finns också vägar som löper parallellt med varandra. Vill du veta mer finns en skrift på Turistinformationen.

Mullsjö Runt är en led som går i omgivningarna runt Mullsjö och är ca 23 km. Du kan starta lämpligen vid MSOK-stugan, Mullsjö konferens- och Friluftshotell eller Mullsjö VIP-camping.Slingan består av befintliga motionsspår och leder vilka har knutits samman för att göra en trevlig vandringsled på hemmaplan.

Gyljerydsmon ligger s.v om tätorten Mullsjö. Där finns en natur- och kulturled som är ca. 4 km lång vilken bl.a. går förbi Trollsjön. Du startar antingen vid infarten till Trollsjön eller vid Gamla Landsvägen där det finns informationstavlor om leden och området. Markeringen är en vit fläck på träden.

Ryfors Gammelskog
Ett naturreservat, vid infarten till Ryfors, av urskogskaraktär där stor del av beståndet är över 350 år. Här trivs såväl fåglar som insekter och forskning bedrivs året om. Gammelskogen är också ett paradis för naturfotografen. Här kan du som besökare få information via skyltar om vår Svenska natur.

Baremosse naturreservat
Högmosse, belägen 15 km norr om Mullsjö tätort, är en högmosse av norrländsk karaktär, där tystnaden är total. Mossen är sedan ett antal år tillbaka ett naturreservat med en för vår landsdel unik flora och fauna. Parkering baremossö.

Nyckelås naturreservat
Området är beläget vid nordvästra kanten av Nässjön, Bjurbäck. Parkering Näs.
Reservatet består av en sammanhängande lövskog i en kalkrik bergsslutning, vilken bidrar till områdets unika fauna. markerad led vilken tar ca. 1,20 att vandra i lugnt tempo.

Låt öringen leka är ett projekt bl.a. i anslutning till de gamla fiskdammarna. Området är tillrättalagt för vandring och du får dessutom bra information om vad området innehåller via skyltar utmed vandringsstråket. Du startar lämpligen din vandring vid Granstugan strax söder om Nykyrka kyrka.

En trevlig promenad kan du också göra runt sjön i Mullsjö vilket många Mullsjöbor gör regelbundet. Det är en sträcka på ca 5 km. Du går för det mesta på asfalt utom vissa sträckor som du kan välja att gå genom skogen längs sjön. Där är stigarna tydliga och lätta att finna.

Motionsspår finns det många av i Mullsjö. Det går utmärkt att vandra även längs dessa. Vid Mullsjö konferens och Friluftshotell finns 10 km- 6 km- och 2 km-spår. Vid MSOK-stugan finns 10 km och 5 km (elljus). Elljusspåret består av 3,5 km med extraslinga 1,5 km. I elljusspåret ingår också ett slinga på 1.250 m.
I Sandhem finns ett 10 km -5 km- och 2.5 km-spår där 2,5:an är elljus.

Kartor och material finner du på Turistinformationen i Mullsjö. Här finns även etappkartor över Södra- och Västra Vätterleden samt en utförlig broschyr om historien rörande Eriksgatuleden. Här finns också bra orienteringskartor om du skall ge dig ut i skog och mark.

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Mullsjö

Sökresultat

 Hittade 0 företag