Välkommen till Salem!

Salems kommun är en av Stockholms läns minsta kommuner (15 000 invånare) och har fördelen av närheten till storstaden samtidigt som kommunen kan erbjuda vacker natur och stora rekreationsområden i den omedelbara närheten. Bra tågförbindelse med Stockholms city och närheten till E4:an gör att du når Stockholms city på 30 minuter med tåg eller bil.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

ca 15 000

Yta

71,53 km²

Centralort

Salem

Län

Stockholm

Mer information

Internet

www.salem.se

Tidningar

Dagens Nyheter
www.dn.se

Turistbyrå

Salems kommun
Säby Torg 16, Rönninge
08-532 598 00
info@salem.se
www.salem.se

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

08

Staden

Om

Välkommen till Salem

Salems kommun är en av Stockholms läns minsta kommuner (ca 15 000 invånare) och har fördelen av närheten till storstaden samtidigt som kommunen kan erbjuda vacker natur och stora rekreationsområden i den omedelbara närheten. Bra tågförbindelse med Stockholms city och närheten till E4:an gör att du når Stockholms city på 30 minuter med tåg eller bil.

Staden

Salem - en blandning av Södermanland och Stor-Stockholm

Salem ligger i den nordvästra delen av det forntida södermannalandskapet Tör, nuvarande Södertörn i södra Stockholms län, mellan de större kommunerna Botkyrka och Södertälje. Kommunen består av tre områden. Villasamhället Rönninge, det sena 1960-talsområdet Salem, samt glesbygdsområdet kring Bornsjön och utefter Mälarstranden.

För drygt 700 år sedan, 1283, omnämns sockennamnet Slaem för första gången i ett brev från kung Magnus Ladulås. Senare ändrades namnet till Slem, men ingen av dessa former av namnet klingar kanske så vackert. Det nuvarande namnet Salem är först känt 1556, men började användas allmänt först under 1600-talet. Namnet torde vara inspirerat av bibelns Salem.

Ett stort antal fornlämningar söder om Bornsjön visar att den dåtida viken av Mälaren var en bra boplats. Här finns en obruten följd av lämningar från stenåldern till vår egen tid. Salems socken har också en lång historia. Det äldsta minnesmärket är Salems kyrka från början av 1100-talet.

Den första i skrift omnämnda platsen i Salem är gården Säby som omtalas redan i Botvidslegenden. Mellan Säby och gränsen till Botkyrka låg Söderby Gård som först omnämns 1331. I början av 1900-talet köpte Stockholms stad alla gårdar som gränsade till Bornsjön. Orsaken till köpen av egendomarna var Stockholms behov av att skydda vattentäkten Bornsjön och genom köpen av fastigheterna skaffade man sig kontroll över alla tillflöden.

Se & göra

Bad

Säby sim- och sporthall (Medley AB)

Besök vår fina sim- och sporthall.
08-503 827 80
www.medley.se

Utomhusbad

Möllebadet - Här finns det beachvollyplan, kiosk m.m.

Gästhamnar

Båtbryggor i Uttran

Uttringebryggan
Uttringe Gårds väg
Barrtorpsbryggan
Sandbäcksvägen/Barrtorpsvägen
Bergviksbryggan
Bergviksvägen

Natur

Bornsjöns friluftsområde

Bornsjöns friluftsområde är beläget i den nordvästligaste delen av kommunen och är en viktig del i Stockholmsområdets ”Gröna kilar”. Markägare är Stockholm Vatten och Stockholms Stad, som köpte de s.k. Bornsjöegendomarna vid sekelskiftet i samband med planeringen av Vattenverket vid Norsborg. Egendomarnas areal uppgår till ca 5 000 hektar och det är ett typiskt Mälar-landskap med stor variation och bördiga dalar. Ca 65% av arealen är produktiv skogsmark, res-ten är odlad jord och obrukad mark.

Bornsjön som utgör själva kärnan av området är 6,5 km² stor och ligger 11 m.ö.h. Vid sjöns södra ände ligger Salems kyrka. Sedan 1904 tar Stockholm en del av sitt vatten från Bornsjön, men dess största värde är att den utgör reservvattentäkt för Stor-Stockholm. Bornsjövattnet är så rent att det bara behöver filtreras långsamt för att kunna drickas. Inga kemikalier behövs.

Bornsjöns stränder är fridlysta, vilket innebär förbud att beträda eller vidröra sjöns yta även vintertid. Bornsjöegendomarna med sina skogar och ängar är dock öppna för allmänheten, med vissa undantag för Hemvärnets stridsskolas skjutfält.

Trakten kring Bornsjön är en synnerligen värdefull miljötillgång, rik på kulturhistoriska minnesmärken från olika tidsepoker. Fornlämningarna är många, intressanta och de flesta, huvudsakligen gravfält, återfinns söder och väster om sjön och vittnar om den dåtida bygdens utbredning. Mest intressant är Söderby gravfält, med bl.a. ca 240 gravar, skeppsättning, gravklot, skålgropar från brons- och järnåldern.

Bornsjön med omgivningar är ett uppskattat rekreationsområde. Området är väl försörjt med parkerings- och rastplatser, informationsskyltar, kartor, kulturmärkning m.m. Detta underhålls av Stockholm Vatten AB. Vid Bergaholm finns startplats för en naturstig. Du kan välja olika stigar mellan 3,5 och 8 km. Vid Skårby intill Bergaholmsvägen ligger en återskapad våtmark - Skårbydammen. Här häckar bl a kricka, svarthakedopping, gräsand, tofsvipa och smådopping.

Landstingets kulturnämnd har i samarbete med Landsantikvarien i Stockholms län utarbetat text- och kartmaterial för ett kulturstråk runt Bornsjön "Bornsjörundan" som är nästan två mil lång och utgår från Norsborgs Vattenverk i Botkyrka kommun. Rundturen omfattar tolv stationer som har bedömts vara av kulturhistoriskt intresse.

Material om Bornsjöområdet, "Bornsjöturen" och "Norra Salem - kulturhistoriska miljöer", samt kommunens Naturvårdsplan finns till försäljning på biblioteket.

Bornsjöområdet når du med cykel, bil eller med buss 708 från Rönninge pendeltågsstation till hållplats Salems kyrka, Lindhov eller Fiskarhagen. Buss 750 från Södertälje går till Högantorp och Bockholmsättra.

Garnuddens friluftsområde

Garnudden är ett omtyckt strövområde, som ligger sydost om Rönninge vid sjön Uttrans norra strand. Garnuddens ca 70 hektar avgränsas i norr av järnvägen, i väster och öster av kommunala odlingslotter. Barrskog täcker större delen av områdets yta. Här finns olika friluftsanläggningar, t.ex. Möllebadet, Garnuddsbadet, elljusspår, elbelysta gång- och cykelvägar, samt en tennishall.

Garnuddens naturreservat

Garnuddens friluftsområde, ca 70 ha, ligger vid sjön Uttrans norra strand. Inom Garnudden täcker barrskog större delen av områdets yta. Det finns olika friluftsanläggningar i området, t.ex. Möllebadet, Garnuddsbadet, elbelyst motionsspår (ca 2,5 km), elbelysta gång- och cykelvägar, samt en tennishall. Garnudden är ett omtyckt ”nära-strövområde”.

Naturstig Bornsjön

Stigen har anlagts av Stockholms stad vid Stenbrottet intill Bergaholmsvägen strax öster om Bergaholm. Här bröts sten för tillverkning av makadam under första delen av 1900-talet. Vid start och mål finns parkeringsplats, bord och bänkar, grillplats, toalett, samt informationstavlor. Hela stigen är ca 8 km, men du kan vika av på flera ställen om du vill gå kortare sträckor. Rast-platsen är tillgänglig även för rörelsehindrade besökare.

Rönninge friluftsområde

Rönninge friluftsområde utgörs i huvudsak av skogsbevuxen mark som ägs av Stockholms Stad. Området gränsar i norr mot väg E4. Inom området finns ett belyst motionsspår (ca 2,5 km). Vid utgångspunkten, Solbovägen, finns parkering.

Rönninge friluftsområde

Området utgörs i huvudsak av skogsbevuxen mark som ägs av Stockholms stad och gränsar i norr mot E4. Inom området finns ett belyst motionsspår. I den östligaste delen av området finns skjutbana för pistol och gevär. Vid utgångspunkten, Solbovägen, finns parkeringsplats.

Skårbydammen

Vid Skårby intill Bergaholmsvägen ligger en återskapad våtmark. Här häckar bl a kricka, svart-hakedopping, knölsvan, gräsand, tofsvipa och smådopping.

Sevärdheter

Bergaholms gård

Gården är en herrgård från 1700-talet och den vackert belägna jordbruksegendomen ägs av Stockholm Vatten. Omkring gården finns ett 100-tal fornlämningar. I den ekbevuxna hagmarken väster om gården utbreder sig ett av Salems största järnåldergravfält med bl a en skeppssättning och en väl bevarad runsten från 1000-talet.

Bockholmssättra

Gården ligger i Salems nordligaste del vid södra Björkfjärden. I början av 1800-talet uppfördes ett tegelbruk här. Produktionen uppges 1908 ha varit ca fem miljoner mur-, tak- och rörtegel per år och sysselsatte 160 man. Transporten till Stockholm skedde på pråmsläp. Stockholms stadshus är byggt av sten från bl.a. Bockholmssättra. Bruket lades ned 1916.

Fågelsta gård

Gården ligger nordväst om Salems kyrka. Bosättning har funnits vid Fågelsta i åtminstone 3000 år. I mitten på 1600-talet blev Fågelsta säteri sätesgård i ett frälsegods (frälse=skattebefrielse). De äldsta kvarstående byggnaderna är två flyglar från 1700-talet. Dagens jordbruk vid Fågelsta omfattar 230 hektar och här odlas spannmål och foder till inackorderade hästar.

Hallinge

Vid Hallinge gård kan man fortfarande se spår av den gamla fägatan ”korridoren” ut mot skogsbetet för nötkreaturen. Följer man fägatan kommer man fram till ett par skärvstenshögar. Dessa högar av trasig och ”smulig” sten vittnar om en boplats från bronsåldern. Från samma tid dateras hällristningen på hällen under kraftledningsstolpen. Smedjan från slutet av 1800-talet kan fortfarande användas. Den ligger öster om gården nära bäcken, där en kvarn och såg tidigare låg.

Högantorp med omnejd

Högantorp är en gård med gamla anor och omnämns redan i 1150 års jordebok som ett frälsetorp. En skvaltkvarn fanns på gården redan på 1600-talet - på samma plats där den är belägen idag. En såg startades på 1820-talet och den växte ut till ett sågverk som drevs fram till 1918. Under samma tid anlades en snusfabrik här. Idag har det anlagts två golfbanor vid Högantorp.

Högantorps kvarn är en av Stockholmstraktens få kvarvarande vattenkvarnar. 1974 rustades kvarnen upp av ägaren, Stockholms stad. Kvarnen är en hjulkvarn med två stenpar och ett över-fallshjul som är fyra meter i diameter och har 50 skovlar.

Bornhuvud - Kommunens allra västligaste utpost lockar besökaren med en vidunderlig utsikt över Mälaren. Här finns en omväxlande natur med urskogsartad oländig blockterräng i norr, ädellövskog med ek och lind i väster och starkt sluttande hällmarker i söder. Här lever flera hotade växt-, svamp-, moss- och lavarter.

Lindängen - Området utgör en av de rikaste kärlväxtlokalerna i Stockholmstrakten. Vårfloran är storartad med arter som tibast, myskmadra, underviol, sårläka, vårärt och lungört. På trädens stammar kan man se den sällsynta gröna lunglaven. Mest är dock området känt för en av de nordligaste utposterna för vild murgröna. Den växer i sydbranten nedanför bergets högsta ut-siktspunkt.

Ladvik

Ladvik omnämns i skrift redan på 1300-talet och hör till samma fornlämningsområde som Lundby-Lideby. Vid Ladvik finns en hällristning från bronsåldern, samt gravfält från äldre järnåldern. Den nuvarande huvudbyggnaden har haft Norsborgs gård som förebild och Ladvik har i sin tur stått modell till Uttringe Gård.

Lundby

Lundby med sina unika allmogebyggnader från 1700-talet har ett högt kulturhistoriskt värde. Huvudbyggnaden är en av de bäst bevarade parstugorna i Stockholmsområdet. Parstuga = Bostadshus bestående av förstuga och två större rum (stugor) med en mellanliggande kammare. Källarstugan, som består av ett enda rum samt källare, ligger alldeles intill och även den är knuttimrad och rödfärgad. Byggnaderna förklarades som byggnadsminne 1993.

Nedre Söderby och Söderby gravfält

Byggnaderna på Nedre Söderby är några av Salems främsta byggnadsminnesmärken. De består av en knuttimrad parstuga och en uthuslänga innehållande loftbod och drängstuga. Byggnaderna är sannolikt uppförda under 1700-talet. I dag har Botkyrka-Salem Hemslöjdsförening en del aktiviteter här med bl.a. ”Öppet Hus-verksamhet” med hemslöjdsförsäljning och kaffeservering.

Söderby gravfält innehåller ca 240 st gravar anlagda under äldre järnåldern (500 år f Kr - 400 år e Kr). Högst upp på åsen ligger de äldsta gravarna som är byggda av stora stenar. På ängen nedanför finns yngre gravar som kan vara svåra att se p.g.a. vegetationen. Här växer bl.a. den fridlysta backsippan tillsammans med gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol i sydslänten. För att behålla dessa växter och för att områdets många gravar skall synas bättre betas området av kor och får under sommarhalvåret.

Offentlig konst

I Salem finns flera offentliga konstverk att beskåda. Det är för att höja kvalitén på den miljö som anställda och besökare dagligen vistas i som konsten har placerats ut. Som exempel kan nämnas:
- Percy Anderssons lekskulptur ”Nordstjernan”, Galaxens förskola.
- Per-Inge Ishedens mosaik i kommunalhusets entré.
- Stellan Kristensens ”Bollspel - kommunikation” på Nytorpsskolans idrottshall.
- Solveig Pripps bronsskulptur ”Midsommarflickorna”, Skyttorpsskolan.
- Jonas Rooths ljuskrona i Nytorpsskolan.
- Maja-Lisa Alexandersson ”Breughels barn” Nytorpsskolan.
- David Scarffs sten-, brons- och järnarbeten vid Fritids.
- Liss Annika Söderström "Vattengård" i ett av atriumrummen på Rönninge skola.
- Hadar Tilja emalj ”Plötsligt blev hindren så små”, Salems centrum.

Rönninge och Uttringe gårdar

Rönninge AB köpte 1896 både Rönninge och Uttringe jordkomplex och lät därefter stycka marken till egnahems- och villatomter. Rönninge gård köptes av Frälsningsarmén och blev vilohem. Idag drivs den som kursgård i privat regi.

Uttringe gård köptes av fru Helen Berg. Hon lät bygga en ny herrgårdsbyggnad efter modell av Ladviks gård och 1906 skänkte hon byggnaden till Svenska Folkdansens Vänner. Gården som är belägen vid sjön Uttrans norra strand omnämns första gången 1362. Uttringe köptes 1538 av Gustav Vasa. Gården har ägts av flera prominenta personer och den sista enskilda innehavaren var Wilhelmina af Tibell som skrivit boken ”Beskrifning öfver Uttringe och Rönninge” om sin tid i Rönninge.

Salems kyrka med omnejd

Salems kyrka ligger ute på en udde i södra Bornsjön med stora ekar, lindar, alar och björkar. Tornet med sina ankarjärn och delar av väggen fram till sakristian är från 1100-talet. Dopfunten är också från 1100-talet och ett vackert krucifix från 1200-talet är uppsatt i triumfbågen.

En fornstig, ca 1500 m, är anlagd strax väster om kyrkan. Utefter den kan man se rösen, skärvstenshögar, gravplatser och en ringformad stenmur. Fornminnena är främst från brons- och järnåldern.

Invid Bergaholmsvägen vid Bornsjöns sydspets finns Botvids källa - en artesisk källa där vattnet strömmar upp under tryck. Legenden säger att källan sprang fram när man ställde ner S:t Botvids kvarlevor här under flyttningen från Salem till Botkyrka år 1129.

Mittemot kyrkan ligger Männö - en halvö som sträcker sig ut i Bornsjön. Här finns bl.a. en ovanligt välbevarad fornborg, spår av äldre jordbruk, urskogsliknande barrskog och tre s.k. ”dödis-gropar” som är mer än 15 m djupa.

Talby

Vid Talby kan fortfarande det gamla kulturlandskapets former studeras. Byplatsen och de smala grusvägarnas sträckning runt åkrarna känns lätt igen från Laga skifteskartan från 1840. På bytomten finns ett gravfält från yngre järnåldern och vid utgrävningar på ett par ställen runt bytomten har man funnit glaspärlor, järnföremål och torshammare från samma tid. Över Talbyån vid Talby mellangård söder om bytomten finns kommunens enda stenvalvsbro byggd i mitten av 1800-talet.

Vällinge - Hemvärnets stridsskola

Stridsskolan invigdes 1943. Huvuduppgiften för skolan är att utbilda befäl för tjänstgöring under krigsförhållanden. Ett hemvärnsmuseum skapades 1971 där man kan studera hemvärnets tillkomst under beredskapsåren, samt följa den fortsatta utvecklingen.

Anläggningarna som är belägna vid Mälaren omges av vacker natur och flera kulturhistoriskt intressanta platser. Vällinge är den av Salems gårdar som haft den största betydelsen historiskt sett. Ett strategiskt läge vid Mälaren, som var en viktig segelled redan under forntiden och den ström som avvattnade Bornsjön i Mälaren, har varit förutsättningen för Vällinge.

Redan under medeltiden började kvarndriften i Vällinge. Under åren 1620-1712 fanns det ett mässingsbruk här. Ett tegelbruk var beläget vid Fiskartorpet (1 km österut). Den enda byggnaden från brukstiden som finns kvar är Vällinge kapell.

Vällinge skjutfält är övningsområde för hemvärnet. Kontrollera därför på de uppsatta skyltarna, som finns vid infarterna, om övning pågår innan ni beträder området.

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Salem

Sökresultat

 Hittade 0 företag